Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 495136 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Quingoc - ID: 495136
 IP & Posted by:  70.147.254.184 on September 17, 2006 at 11:36am
 Updated by:  March 12, 2013 at 9:33pm
 Gender:  Male
 Age:  30
 Height:  5 Feet 7 Inches (170 cm)
 Weight:  145 lbs (66 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Atlanta
 State/Province:  Georgia
 Zip:  30071
 Country:  United States
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  BA/BS (4 years college)
 Occupation:  EE
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  Email Me at : Quingoc@yahoo.com or visit my website : www.quingoc.com hoac www.facebook.com/Quingoc Translate to English
 Free Time:  Movie, Soccer ,Readding , Dancing , Travel ... Translate to English
 I Am:  Quê Hương Ai Chẳng Muốn Về Thăm Trăm Nhớ Ngàn Thương Lệ Ước Đằm Thấm Cả Vào Thơ,Từng Chử Nghẹn Lời Sầu,Nghĩa Tủi, Ý Băn Khoăn.... - {}{}{} - Quê Hương Ai Chẳng Muốn Về Thăm Bà Mẹ Đường Gân Những Vết Bầm Máu Bán Từng Ngày Khô Cạn Máu Ngã Vùi Bên Lộ Buổi Đầu Năm - {}{}{} - Quê Hương Ai Chẳng Muốn Về Thăm Áo Gấm Khoe Sang Giữa BOi Lầm Trí Tuệ Khoe Giầu, Khoe Hạnh Phúc Khoe Quyền , Khoe Lực , Chẳng Khoe Tâm ! - {}{}{} - Quê Hương Ai Chẳng Muốn Về Thăm Em Gái Mười Ba Đã Má Hồng Phủ Lớp Son Sầu Lên Tuổi Ngọc Thả Đời Trên Đỉnh Ngọn Cuồng Phong - {}{}{} - Quê Hương Ai Chẳng Muốn Về Thăm Em Bé Mồ Côi Nằm Góc Chợ Bà Lão Chực Chờ Tô Nước Phở Và Người Khách Lạ Thảm Nhiên Ăn - {}{}{} - Quê Hương Ai Chẳng Muốn Về Thăm Nghĩa Địa Thành Ra Chổ Nhãy Đầm Ruộng Lúa Hóa Thân Làm Khách Sạn �?m Sầu Dương Hận Đã Bao Năm - {}{}{} - Quê Hương Ai Chẳng Muốn Về Thăm Ngặt Nỗi Oan Khiên Chửa Lấp Bằng Đời Sống Vẫn Là Cơn Tủi NhOc Ta Về , Thấy Cảnh Có Vui Chăng ??? _ {}{}{} - Quingoc Founder VietSweetwork QuingocVietSweet Hoặc Quingoc http://.vietsweet v�? http://.vietsweet VietSweet IRCwork /server irc.vietsweet 6667 v�? /server irc.vietsweet Translate to English
 Looking For:   Any friends, male or female with a good personality. Translate to English

Back | Send Email to Quingoc (ID: 495136)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.