Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1403605 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to Kim Ngan

Kim Ngan - ID: 1403605
 IP & Posted by:  115.75.0.64 on April 16, 2017 at 10:39am
 Updated by:  April 27, 2017 at 3:09pm
 Gender:  Female
 Age:  40
 Height:  5 Feet 2 Inches (157 cm)
 Weight:  105 lbs (48 kg)
 Body Type:  Slim
 From City:  Ho chi minh
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Catholic
 Education:  Some college
 Occupation:  Noi tro
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Widowed
 My goal:  Huong toi môt tương lai tot dep,1gia dinh hanh phúc Translate to English
 Free Time:  Xem tì vi,coi báo,chăm sóc gia dinh,cho con cái di choi Translate to English
 I Am:  Don gian,de hoa dong,song noi tâm,biet quan tâm chăm sóc người khác. Translate to English
 Looking For:  Nguoi dan ong rong lương,co thể chia se duoc,nêu có duyên xin liên lạc: kg chín nba hai 7 chín ba tám 47. nick thien_kim1232001 Translate to English

Back | Send Email to Kim Ngan (ID: 1403605)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.