Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1397346 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Votinh - ID: 1397346
 IP & Posted by:  107.14.49.0 on January 28, 2017 at 11:12am
 Updated by:  February 2, 2019 at 4:34pm
 Gender:  Male
 Age:  44
 Height:  5 Feet 7 Inches (170 cm)
 Weight:  150 lbs (69 kg)
 Body Type:  Athletic
 From City:  Florence
 State/Province:  South Carolina
 Zip:  29501
 Country:  United States
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  High School graduate
 Occupation:  Nail
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  Muôn cuoc song ôn Dinh.và tïm DC nguoi Chung Thuy.và biet lo Cho gia Dinh.là vui ROI.hihiii.doi hoi höi nhieu Phai kg. Translate to English
 Free Time:  Lúc ganh thi tap the Duc.hoac ban sung. Translate to English
 I Am:  Toi hoi kho tinh.nhung tuy cai mà khó.nëu ban biet tinh toi thi toi day rat dë chiu và thoai mái,nëu ban map mun biet tinh minh nhu thë nao thì... minh cùng tiëm hieu nha.. chuc cac ban vui vē và tìm dc nguoi nhu y...byebyeeee Translate to English
 Looking For:  Minh thì dë läm nëu hap thì..... Tien len.....Hihiii. NOI thiet dó... Translate to English

Back | Send Email to Votinh (ID: 1397346)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.