Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1388957 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Sinh viên? - ID: 1388957
 IP & Posted by:  173.70.154.85 on October 23, 2016 at 9:33am
 Updated by:  March 11, 2018 at 1:10pm
 Gender:  Male
 Age:  47
 Height:  5 Feet 11 Inches (180 cm)
 Weight:  180 lbs (82 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  NYC
 State/Province:  New York
 Zip:  10036
 Country:  United States
 Religion:  Catholic
 Education:  Will tell you later
 Occupation:  Office Management
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Will tell you later
 Marital Status: Single
 My goal:  Bạn muốn gì? Bạn sẽ hạnh phúc.... nếu... bạn cho tôi biết ... What do you want? You will be happy.... if... you tell me... Translate to English
 Free Time:  Lúc rảnh rỗi? Tôi thích bắn cung .... săn ... đọc ... một số môn thể thao ... Tôi muốn tìm một người yêu .... một người yêu với những ước mơ ... Tôi muốn làm người yêu của tôi hạnh phúc. Tôi hy vọng sẽ tìm thấy một người phụ nữ ... sinh ra là một người phụ nữ .... Tôi muốn gặp bạn. Tôi sẽ đến Việt Nam 3 thang 25. --- Free time? I enjoy archery.... hunting... reading... some sports... I want to find a lover.... a lover with dreams... I want to make my lover happy. I hope to find a woman... born a woman....I want to meet you. I will be Vietnam 25 March. Translate to English
 I Am:  Tôi là một người đàn ông tốt .. có một công việc tốt ... Tôi muốn có một người yêu chung thủy. Bạn muốn gì? - I am a good man.. have a good job... I want a faightful lover. What do you want? --------- Tôi đang tìm kiếm ai đó ..... giữa... 24 và 49 ----- I am looking for someone..... between... 24 and 49 Translate to English
 Looking For:  Tôi thích được với một người trung thực .... Tôi khỏe mạnh ... không có bệnh tật ... không có bệnh ... không có bệnh loại .... khỏe mạnh .... dũng cảm .... dám .... mạo hiểm .... nghiêm trang .... outspoke ... Tôi muốn có một người phụ nữ chuyên dụng. Tôi sẽ là một người đàn ông chuyên dụng. Ly dị? Người đàn bà góa? Độc thân? Không vấn đề gì.... Bạn có con không? Không thành vấn đề. Bạn có làm việc không? Bạn cần một công việc? Bạn có muốn làm việc? Tôi có một mức lương tốt. Bạn có muốn sống ở Mỹ? Bạn có muốn tôi sống ở Việt Nam? -------- I enjoy being with someone who is honest.... I am healthy... no sickness ... no disease... no illness kind.... healthy.... brave.... daring.... adventurous.... demure.... outspoke... I want a dedicated woman. I will be a dedicated man. Divorced? Widow? Single? No problem.... Do you have children? Not a problem. Do you work? Do you need a job? Do you want to work? I have a good salary. Do you want to live in America? Do you want me to live in Vietnam? Translate to English

Back | Send Email to Sinh viên? (ID: 1388957)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.