Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1388609 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

DiêmThi - ID: 1388609
 IP & Posted by:  113.22.215.78 on October 19, 2016 at 1:28am
 Updated by:  February 14, 2020 at 4:35pm
 Gender:  Female
 Age:  45
 Height:  5 Feet 0 Inches (152 cm)
 Weight:  120 lbs (55 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Tra vinh
 Zip:  viêt nam
 Country:  United States
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  High School graduate
 Occupation:  bán quân áo may s
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Divorced
 My goal:  Tìm bạn cùng tôn giáo đê trao đổi giáo lý phật pháp... Translate to English
 Free Time:  đọc sách phât ,hoc sám., Translate to English
 I Am:  ..luôn hướng đạo Translate to English
 Looking For:  tìm đồng đạo,nếu khác phái có duyên se tiến xa hơn Translate to English

Back | Send Email to DiêmThi (ID: 1388609)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.