Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1385823 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Ngân Ngân - ID: 1385823
 IP & Posted by:  171.232.85.178 on September 14, 2016 at 2:11am
 Updated by:  August 19, 2017 at 2:20am
 Gender:  Female
 Age:  23
 Height:  5 Feet 2 Inches (157 cm)
 Weight:  95 lbs (43 kb)
 Body Type:  Average
 From City:  Sai Gon
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Protestant
 Education:  Some college
 Occupation:  Nhân viên
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  Cố gắng tốt nghiệp và lập gia đình! Translate to English
 Free Time:  Nấu những món ăn mình thích, coi phim. Translate to English
 I Am:  Mỗi người mỗi cảm nhận khác nhau Translate to English
 Looking For:  Một người nghiêm túc, có trách nhiệm va chan thật! Translate to English

Back | Send Email to Ngân Ngân (ID: 1385823)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.