Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1369450 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

tìnhNào choEm+ - ID: 1369450
 IP & Posted by:  4.15.242.162 on March 17, 2016 at 4:27pm
 Updated by:  July 12, 2020 at 3:22am
 Gender:  Male
 Age:  60
 Height:  5 Feet 5 Inches (165 cm)
 Weight:  135 lbs (62 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  usa
 State/Province:  USA
 Country:  United States
 Religion:  Spiritual
 Education:  MA/MS/MBA
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  bay lang thang mọi nơi đến phương trời mới ….. Translate to English
 Free Time:  lông bông đây kia ….. Translate to English
 I Am:  sống đơn giản thôi … ham mầu mè và vật chất chỉ khổ thân thêm. Translate to English
 Looking For:  có hợp thì bay cùng nhau ..... Translate to English

Back | Send Email to tìnhNào choEm+ (ID: 1369450)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.