Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1192923 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

phongq - ID: 1192923
 IP & Posted by:  115.76.73.4 on February 6, 2013 at 4:54pm
 Updated by:  March 23, 2017 at 8:07pm
 Gender:  Gay
 Age:  32
 Height:  5 Feet 10 Inches (178 cm)
 Weight:  170 lbs (78 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Sai Gon
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  Will tell you later
 Occupation:  Nvvp
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  Nhiều lắm .. nói ra dài dòng . Tìm hiểu sẻ rõ Translate to English
 Free Time:  thường cafe quán cóc.. tám ..đi lang bang đây đó ..ai cũng là bạn và bạn cũng là bạn Translate to English
 I Am:  đơn giản , dể gần .. Translate to English
 Looking For:  bình thường , trên 35 và có nghề nghiệp ổn định.. Translate to English

Back | Send Email to phongq (ID: 1192923)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.